UNI VIRIDAS d.o.o.
Babina Greda
  • Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za geotermalnu elektranu „Babina Greda” (2011.)
GEOEN d.o.o.
Velika Ciglena, Bjelovar
  • Predinvesticijska studija, Osnovni tehno-ekonomski pokazatelji za izgradnju termoelektrane „Marija 1“ (2009.)
  • Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja za geotermalnu elektranu „Marija 1“ (2009.)
  • Idejni projekt, strojarsko-tehnološki, geotermalna elektrana (GE) “Marija 1” (2009.)
  • Idejni projekt, strojarsko-tehnološki, toplinska stanica geotermalne elektrane (GE) “Marija 1” (2010.)
  • Glavni projekt, strojarsko-tehnološki, geotermalna elektrana (GE) “Marija 1” (2010/11/12.)
LUNJKOVEC- KUTNJAK Općina Legrad
  • Strojarski dio idejnog projekta geotermalne elektrane (2008.)