Voda-para ciklus

   

A&A BIOENERGY VIRO d.o.o.

Darda

 • Glavni projekt za kogeneracijsko postrojenje na biomasu 3 MWel  u Virovitici (2015.)

 

TVORNICA TURBINA d.o.o.

Karlovac

 • Provedba normativnih mjerenja pogonskim instrumentima, analiza rezultata te izrada završnog izvještaja za dokazivanje ugovorenih parametara kogeneracijskog postrojenja na biomasu 1,2 MWel Glina (2015.)
 

PREMIUM d.o.o.

Karlovac

 • Glavni projekt za kogeneracijsko postrojenje na biomasu  1,2 MWel u Ogulinu (2015.)
 
 

ORKAN ENERGIJA d.o.o.

Medulin

 • Glavni projekt za kogeneracijsko postrojenje na biomasu snage 1,2 MWel u Otočcu (2015.)
 
 

DETONO d.o.o.

Zagreb

 • Glavni projekt za kogeneracijsko postrojenje na biomasu snage 2 MWel u Ozlju (2015.)
 

DI NOVOSELEC d.o.o.

Novoselec

 • Investicijski elaborat za kogeneracijsko postrojenje na biomasu (2006.)
 • Investicijska studija – Projekt energetske učinkovitosti za kogeneracijsko postrojenje na biomasu (2007.)
 • Idejno rješenje za izdavanje lokacijske dozvole za kogeneracijsko postrojenje na bazi parnog kotla 10 t/h pregrijane pare 40 bar i 400 °C loženog drvnom biomasom snage 1,2 MWel (2011.)
 • Glavni projekt za izdavanje građevinske dozvole za kogeneracijsko postrojenje na bazi parnog kotla loženog na drvnu biomasu 1,2 MWel (2015.)
 
DEPOD PROJEKTI d.o.o.
Brinje
 • Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole za kogeneracijsko postrojenje na bazi parnog kotla 33 t/h pregrijane pare 60 bar i 450 °C loženog drvnom biomasom snage 6,5 MWel (2011.)
 • Izrada natječajne dokumentacije za isporuku glavne opreme kogeneracijskog postrojenja (2011.)
 • Idejni projekt, Izmjena i dopuna lokacijske dozvole za zahvat u prostoru (2013.):
 • Glavni projekt, za kogeneracijsko postrojenje na biomasu 5,0 MWel“ u Brinju (2014.)
 
GRAD ORAHOVICA
Orahovica
 • Idejni projekt za izgradnju kogeneracijskog postrojenja na drvnu biomasu “Orahovica” 1 MWel (2011.)
 
ENERGANA VINKOVCI d.o.o.
Vinkovci
 • Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole za malu kogeneraciju na biomasu ”Vinkovci” 1 MWel (2011.)
 
STRIZIVOJNA HRAST d.o.o.
Strizivojna
 • Idejno rješenje za izdavanje lokacijske dozvole za Kogeneracijsko postrojenje na bazi parnog kotla 20 t/h pregrijane pare 40 bar i 400 0C loženog drvnom biomasom snage 3,3 MW (2007.)
 • Izrada natječajne dokumentacije za isporuku glavne opreme kogeneracijskog postrojenja (2007.)
 • Izrada Glavnog projekta, Strojarsko-tehnološki dio, kogeneracijskog postrojenja (2009.)
 • Izrada Izvedbenog projekta, Strojarsko-tehnološki dio, kogeneracijskog postrojenja (2009.)
 • Izrada Projekta izvedenog stanja, Strojarsko-tehnološki dio, kogeneracijskog postrojenja (2011.)

 casestudy-icon
LIPA d.o.o.
Novi Marof
 • Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole za Kogeneracijsko postrojenje na bazi parnog kotla 10 t/h pregrijane pare 30 bar i 350 °C loženog drvnom biomasom (2008.)
 • Izrada natječajne dokumentacije za isporuku glavne opreme kogeneracijskog postrojenja (2008.)
 • Glavni projekt za izdavanje građevne dozvole za Kogeneracijsko postrojenje na bazi parnog kotla 10 t/h pregrijane pare 30 bar i 350 °C loženog drvnom biomasom (2009.)
 

Rasplinjavanje

   
ORKAN ENERGIJA
d.o.o.
Medulin
 • Idejni projekt za izmjene i dopune Lokacijske dozvole za nadogradnju i prenamjenu postojeće građevine u kogeneracijsko postrojenje na drvnu biomasu (na bazi rasplinjavanja šumske biomase)
  1 MWel u Tršću  (2012.)
 • Glavni projekt za nadogradnju i prenamjenu postojeće građevine u kogeneracijsko postrojenje na drvnu biomasu (na bazi rasplinjavanja šumske biomase)
  1 MWel u Tršću  (2012.)
 • Izvedbeni projekt za nadogradnju i prenamjenu postojeće građevine u kogeneracijsko postrojenje na drvnu biomasu (na bazi rasplinjavanja šumske biomase)
  1 MWel u Tršću  (2015. u izradi)
 • Stručni nadzor za nadogradnju i prenamjenu postojeće građevine u kogeneracijsko postrojenje na drvnu biomasu (na bazi rasplinjavanja šumske biomase)
  1 MWel u Tršću  (2015. u tijeku)
 
FOREST d.o.o.
Jastrebarsko
 • Idejni projekt za kogeneracijsko postrojenje na biomasu (na bazi rasplinjavanja šumske biomase) “FOREST 1.000 kWel” (Faza I – 500 kWel, Faza II – 500 kWel) u Jastrebarskom (2013.)
 • Glavni projekt za kogeneracijsko postrojenje na biomasu (na bazi rasplinjavanja šumske biomase) i spremište drvene biomase “FOREST 1.000 kWel”  u Jastrebarskom (2013.)
 

ORC

   
TERRA ENERGIJA d.o.o.
Zagreb
 • Idejno rješenje za kogeneracijsko postrojenje na biomasu (na bazi ORC tehnologije) 1.500 kWel  (2014.)
 • Glavni projekt za kogeneracijsko postrojenje na biomasu s ORC modulima 1,99 MWel (2014.)