OPĆINA VOJNIĆ

Vojnić

  • Predstudija izvodljivosti kogeneracije na bazi biomase za Općinu Vojnić (2006.)
  • Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole za mrežu CTS-a grada Vojnića (2007.)