Skip to main content

Popis svih referenci

Digital generated image of wind turbine and solar panels against cityscape

STRIZIVOJNA HRAST

STRIZIVOJNA HRAST d.o.o. Idejno rješenje za izdavanje lokacijske dozvole za Kogeneracijsko postrojenje na bazi parnog kotla 20 t/h pregrijane pare 40 bar i 400 0C loženog drvnom biomasom snage 3,3 MW (2007.) Izrada natječajne dokumentacije…

ORKAN ENERGIJA

ORKAN ENERGIJA d.o.o. Medulin Idejni projekt za izmjene i dopune Lokacijske dozvole za nadogradnju i prenamjenu postojeće građevine u kogeneracijsko postrojenje na drvnu biomasu (na bazi rasplinjavanja šumske biomase) 1 MWel u Tršću  (2012.) Glavni…

Belišće

BELIŠĆE d.d. Belišće Idejno rješenje za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju toplovodne kotlovnice 3 MWTH ložene drvnom biomasom (2006/07.) Glavni i izvedbeni projekt toplovodne kotlovnice 3 MWTH ložene drvnom biomasom (2007.)